Vedtekter

 

Vedtekter for Buddysamarbeidet

Vedtatt 6.11.2007 på samarbeidets stiftelsesmøte, revidert 4. november 2009 på samarbeidets årsmøte.

1         Formål og rettstilling

1.1      Navn og opprettelse

Samarbeidets navn er Buddysamarbeidet. Samarbeidet er opprettet av representanter for de deltakende fylkeskommuner på stiftelsesmøtet i Larvik 6. november 2007.

1.2      Formål

Buddy er utviklet som et brukeradministrativt system for å etablere en løsning for identitetsforvaltning. Samarbeidet skal eie og forvalte programvare, dokumentasjon og lisens knyttet til Buddyløsningen. Samarbeidet forvalter ikke tredjeparts programvareløsninger som er nødvendige for eller integrert med programvaren i Buddy.

1.3      Juridisk status

Samarbeidet er eier av Buddy. Samarbeidet forplikter medlemmene til å betale medlemskontingent til samarbeidet så lenge man er medlem. Medlemmene er ut over det ikke juridisk forpliktet til å bidra på andre måter.

2         Endring av vedtekter og lisens

Vedtektene og lisensen kan endres på samarbeidets årsmøte med aktiv støtte fra 2/3 av partnerne.

3         Organisering

3.1      Buddypartner

Buddypartnere er deleiere av Buddyløsningen, har stemmerett på samarbeidets årsmøte og er valgbare til samarbeidets styre.
 
Skoleeiere i norsk grunnopplæring kan søke om å bli Buddypartner. Opptak som Buddypartner gjøres av årsmøtet med simpelt flertall etter innstilling fra styret. Det skal legges vekt på interesse, motivasjon og nødvendig avsatt tid og ressurser hos den søkende part.

3.2      Buddybruker

Buddybrukere har bruksrett til Buddyløsningen på samme måte som partnerne. Buddybrukerne har ikke stemmerett i samarbeidets årsmøte eller er valgbare til samarbeidets styre, men har rett på informasjon fra samarbeidet.
 
Skoleeiere i norsk grunnopplæring har rett til å bruke Buddy og kan bli Buddybruker uten videre behandling.

3.3      Samarbeidets årsmøte

Samarbeidets årsmøte skal avholdes innen 1. desember hvert år. Årsmøte skal fortrinnsvis avholdes ved fysisk oppmøte, men kan avholdes elektronisk. Hver partner er representert med en stemme på årsmøtet.
 
Årsmøtet kan behandle fastsettelse av medlemskontingent, endring av vedtekter og lisens, valg av styre og valgkomite, budsjett for perioden og andre på forhånd innsendte forslag. Store endringer av hvilke komponenter som er en del av Buddy skal avgjøres av årsmøtet. Forslag til endringer av vedtekter skal være distribuert til alle stemmeberettigede senest to måneder før årsmøtet. Andre forslag til vedtak skal være distribuert alle stemmeberettigede senest en måned før årsmøtet.

3.4      Samarbeidets styre

Årsmøtet velger et styre som har ansvaret for den løpende driften av samarbeidet og som avholder det nødvendige antallet styremøter mellom årsmøtene.
 
Styret skal bestå av minimum fire representanter fra Buddypartnerne. Det velges minst ett varamedlem. Årsmøtet skal velge leder og nestleder. Leder skal ved stemmelikhet ha dobbeltstemme. Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges for to år av gangen, med halve styret på valg hvert årsmøte. Stiftelsesmøtet velger halve styret for 2 år og andre halvpart for 3 år.
 
Årsmøtet skal etterstrebe å velge et styre med bredt sammensatt representasjon i forhold til geografi, teknologisk plattform og størrelse. Om mulig bør både kommuner og fylkeskommuner være representert i styret.

3.5      Uttreden fra Buddysamarbeidet

Alle deltakere kan trekke seg fra Buddysamarbeidet. Aktører som trer ut av samarbeidet kan fortsatt bruke siste versjon av Buddy før fratredelsen, men får ikke tilgang til nye versjoner av løsningen. Disse aktørene kan fritt bruke og videreutvikle løsningen, men kan ikke distribuere videre Buddy eller programvare som er uløselig knyttet til Buddyløsningen. Medlemsskapet forlenges automatisk ved fornyelse av kontingent. Ved utmelding fra Buddysamarbeidet vil innbetalt medlemskontingent ikke bli refundert.

4         Forvaltning av overskudd

Et overskudd fra Buddysamarbeidet, herunder innebetalt medlemskontingent, skal i sin helhet tilfalle videre utvikling av løsningen. Forvaltning av overskuddet skal skje av samarbeidets styre i tråd med beslutninger fattet av årsmøte.

5         Oppløsning av samarbeidet

Oppløsning av Buddysamarbeidet kan skje på årsmøteen med 2/3 flertall av de stemmeberettigede. Dersom minst en aktør ønsker å fortsette samarbeidet skal alle delene av samarbeidet tilfalle den/de gjenværend