1 Innhold

Dette dokumentet vil beskrive hvordan Buddyløsningen oppgraderes fra versjon 4.0 til 4.1. ILM 2007 FP1 SP1 er benyttet ved utarbeidelse av dokumentet. Fremgangsmåte ved bruk av andre versjoner vil være tilnærmet like.

2 Introduksjon

Dette dokumentet tar for seg oppgradering fra Buddy 4.0 til Buddy 4.1. Dokumentet skal følges slik det er lagt opp for å fullføre oppgraderingen. Det forusettes at lesere av dette dokumentet er kjent med MIIS/ILM/FIM og terminologien som benyttes i MIIS/ILM/FIM.

Når det i dokumentet refereres til mapper så menes det, om ikke annet er beskrevet, mapper som ligger i katalogen ’Oppgradering fra Buddy Version 4.0 til 4.1’.

NB! Før oppgradering startes bør det tas backup av databaser, MIIS/ILM/FIM server konfigurasjon og filer (f.eks. Extension mappen).

NB! Dersom MIIS/ILM/FIM kjøres automatisk må automatisk kjøring stoppes!

3 Støtte for Exchange 2003/2007/2010

Se dokumentet “Systemdokumentasjon - MIIS_ILM_FIM” for informasjon om hvilke krav som stilles i forhold til Buddyløsningen og Exchange.

4 MIIS/ILM/FIM/BBWEB

Buddy 4.1 er basert på at minimum ILM 2007 Feature Pack 1 med Service Pack 1 benyttes. Løsningen kan fungere på tidligere versjoner men dette garanteres ikke.

Det forutsettes at ILM/FIM er installert i henhold til Microsoft’s anbefalinger.

Dersom ILM/FIM kjøres automatisk må automatisk kjøring stoppes.

4.1 Oppgradering fra versjon 4.0

I forbindelse med oppgradering fra versjon 4.0 skal følgende steg gjøres:

 1. Kopier alle filer som ligger i mappen «MIIS Extension» og legg de inn i Extension-mappen til ILM/FIM. Svar ja på spørsmål om å erstatte eksisterende filer.
 2. Start “Identity Manager” (eller “Synchronization Service” i FIM).
 3. Trykk på knappen “Metaverse Designer”.
 4. Klikk på «Import Metaverse Schema» og velg filen «Buddy_Ver_4_1.xml» som ligger i katalogen «MIIS Skjema».
 5. Slå av «Provisioning» ved å huke vekk «Enable Provisiong Rules Extension» under «Tools» -> «Options», klikk ok.
  Disable Provisioning
 6. Slett alle «Connector space». Dette kan gjøres ved å høyreklikke på alle agentene i «Synchronization Service» og velge «delete». Velg så «Delete connector space only»
  Delete MA
 7. Kopier alle filer som ligger i mappen «MIIS Extension» og legg de inn i Extensionmappen til ILM/FIM. Svar ja på spørsmål om å erstatte eksisterende filer.
 8. Start «Microsoft SQL Server Management Studio» eller lignende. Åpne filen «CreateEpostWebTables.sql» og kjør denne. Deretter åpne filen «Oppgrader grunndata fra 4.0 til 4.1.sql» og kjør denne.
 9. Åpne tabellen tblParams. I raden EMAIL EXTENSION fyll inn riktig organisasjonsnummer og mail extension, for eksempel «12345678|@skole.test.no». Hvis flere organisasjoner, skilles disse ved semikolon, eksempel: «12345678|@skole.test.no;987654321|@skole.test2.no».
 10. Åpne filen «tblDNPaths - Update 4.1.sql» og kjør denne. Denne vil endre på metaverse object type fra «Person» til «BuddyPerson», «Enhet» til «BuddyEnhet», «Gruppe» til «BuddyGruppe» og «Organisasjon» til «BuddyOrganisasjon» for alle rader i tabellen.
 11. Åpne filen «Oppdatere tblHDPath 4.1.sql», og kjør denne. Denne vil oppdatere objecttype i tabellen tblDHPath fra person til «BuddyPerson».
 12. Restart begge FIM-servicene Restart FIM Service Endringene som skal utføres i de ulike agentene har egne delkapittel.

4.2 Oppgradering av management agenter

Det er to måter å oppgradere agentene på:

Ved import må man endre navn på de eksisterende agentene som skal oppgraderes. Legg til f.eks. et prefiks eller postfiks på navnet (minagentOLD/OLDminagent). Dette må gjøres fordi navnet på en agent må være unikt.

Ved å endre på eksisterende agenter bør man ikke tenke på å bytte navn.

OBS! Agenten «Manuell MA» trenger ikke å oppgraderes.

Endre eksisterende

4.2.1 ABC ENTERPRISE IMPORT FIL MA

 1. Start “Identity Manager” (eller “Synchronization Service” i FIM).
 2. Trykk på knappen “Management Agents”.
 3. Marker agenten i listen med “Management Agents” og trykk på “Properties” under “Actions” menyen (eller høyreklikk på agenten og velg “Properties”)
 4. Velg «Configure Join and Projection Rules»
 5. Velg “Enhet” og marker “Mapping Group 1”. Klikk «Edit» og velg «BuddyEnhet» fra rullegardinmenyen «Metaverse object type». Gjør det samme for «Mapping group 2».
 6. Gjenta dette for alle i listen (Enhet, Gruppe, Organisasjon og Person). Enhet skal peke til BuddyEnhet, Gruppe til BuddyGruppe, Organisasjon til BuddyOrganisasjon og Person til BuddyPerson Configure Join and Projection Rules
 7. Velg “Configure Attribute Flow”
 8. Slett alle i listen.
 9. Velg data source object type “Organisasjon” og Metaverse object type “BuddyOrganisasjon” og legg til følgende attributtflyt: Configure Attribute Flow
 10. Velg data source object type “Enhet” og Metaverse object type “BuddyEnhet” og legg til følgende attributtflyt: Configure Attribute Flow BuddyEnhet
 11. Velg data source object type “Gruppe” og Metaverse object type “BuddyGruppe” og legg til følgende attributtflyt: Configure Attribute Flow BuddyGruppe
 12. Velg data source object type “Person” og Metaverse object type “BuddyPerson” og legg til følgende attributtflyt: Configure Attribute Flow BuddyPerson
 13. Trykk på knappen “OK” for å lagre endringene og lukke “Properties” vinduet for agenten.

4.2.2 Resterende agenter

Gjør som forrige punkt på resten agentene, bortsett fra «Manuell MA» dersom denne er installert.

Importere nye agenter fra XML-filer

4.2.3 Gi alle eksisterende agenter nytt navn

 1. Åpne «Syncronization Service Manager» og klikk på «Management Agents»
 2. Endre navn på alle agenter utenom «Manuell MA»
 3. For alle agentene i mappen: Klikk på «Import Management Agent…» og finn frem første agent som skal oppgraderes
 4. Klikk «Open». Skriv inn i det gamle på den tilsvarende agenten som du endret navn på i punkt 2.
 5. Klikk «Next». Fyll inn spesifikk informasjon for ditt miljø der det trengs, f.eks. bruker , passord, domene etc.
 6. Klikk «Finish» når du har nådd siste punkt.
 7. Agenten er nå oppgradert.
 8. Gjenta punktene 3-6 for alle agentene i mappen «MIIS MAs»
 9. Alle agenter er nå oppgradert og de gamle kan slettes.

5 Oppgradering av BBWEB

BBWEB er oppgradert med bl.a. forbedret funksjonalitet for å kunne fungere på tvers av domener. I tillegg så er det gjort endringer i måten enhet og brukertype velges for brukere som tilhører flere enheter og/eller har flere brukertyper. Det skal ikke være nødvendig å gjøre noen endringer i IIS Manager. For å oppgradere BBWEB finnes det to muligheter – via skriptet “” eller ved å følge den manuelle listen nedenfor. Dersom du har gjort endringer i noen av filene bør du benytte den manuelle metoden.

For å oppgradere BBWEB via skript gjør følgende:

 1. Dersom BBWEB er satt opp på en annen server må mappen “Oppgrader BBWEB “ kopieres over til denne og resten av punktene følges på serveren hvor “BBWEB” er satt opp.
 2. Start et kommandovindu (“cmd”)
 3. Naviger deg frem til mappen “Oppgrader BBWEB” i installasjonspakken.
 4. Skriv inn navnet på skriptet samt sti til området hvor BBWEB er installert i dag (f.eks. C:.bat C:)
 5. Trykk Enter for å starte skriptet.
 6. Skriptet vil gjøre følgende operasjoner:
 1. Det kontrollerer om den angitte lokasjonen er gyldig. Dersom den ikke er det vil skriptet stoppe.
 2. Det tar kopi av gjeldende BBWEB oppsett. Kopi lagres til mappen “BBWEB_BACKUP” i mappen “Oppgrader BBWEB”.
 3. Filene “web.config” og “BuddySamarbeidet.css”, samt mappen “Graphics”, kopieres fra eksisterende BBWEB til ny versjon.
 4. Alt innhold i eksisterende BBWEB mappe slettes
 5. Ny versjon av BBWEB legges inn
 6. Skriptet er ferdig
 1. Kontroller at BBWEB fungerer som forventet

For å oppgradere manuelt skal følgende gjøres:

 1. Opprett en kopi av eksisterende “BBWEB” mappe.
 2. Fjern alle filer i mappen med gammel versjon av BBWEB
 3. Kopier alt innhold fra mappe med ny versjon av BBWEB (mappen “Oppgrader BBWEB”) over til eksisterende “BBWEB” mappe.
 4. Fra mappen med kopi av gammel versjon av BBWEB kopieres filen “web.config” og “BuddySamarbeidet.css”, samt mappen “Graphics”, og limes inn i “BBWEB” mappen med ny versjon av BBWEB.
 5. Dersom det er gjort endringer i noen andre filer i gammel versjon av BBWEB må disse også legges inn i de samme filene i ny versjon av BBWEB.
 6. Kontroller at BBWEB fungerer som forventet

6 Oppgradering er ferdig

Oppgradering er nå klar. Det bør kjøres en FULL kjøring (FULL IMPORT, FULL SYNCHRONIZATION, EXPORT, DELTA/FULL IMPORT og DELTA SYNCHRONIZATION) av alle agentene i løsningen slik at alle endringer blir konfigurert.

OBS! Når FULL kjøring er gjennomført skal «Provisioning» skrues på igjen. Enable Provisioning