1 Innhold:

Dette dokumentet vil beskrive hvordan Buddy 4.1 installeres og konfigureres.

2 Forkortelser

Forkortelser benyttet i denne dokumentasjonen ligger i dokumentet Forkortelser benyttet i dokumentasjonen

3 INTRODUKSJON

Dette dokumentet tar for seg installasjon og oppsett av Buddy 4.1, installasjon og oppsett av passord synkronisering, samt installasjon og oppsett/oppgradering av databasen dbMetakatalog. Det forusettes at lesere av dette dokumentet er kjent med MIIS/ILM/FIM og terminologien som benyttes i MIIS/ILM/FIM.

Når det i dokumentet refereres til mapper så menes det, om ikke annet er beskrevet, mapper som ligger i katalogen ’Buddy Version 4.1’.

Etter at installasjonen er klar og før MIIS/ILM/FIM kjøres bør dokumentet ’Release Notes’ leses nøye.

4 DATABASE

Databasen dbMetakatalog installeres ved hjelp av skriptene som ligger i mappen ’Database’ i katalogen ’Buddy Version 4.1’.

Benytt filene som ligger i mappen 'Installer Buddy Versjon 4.1'.

 1. Start ’SQL Server Management Studio’ (SQL Server 2005) eller ’Query Analyzer’ (SQL Server 2003) (eller tilsvarende verktøy).
 2. Åpne filen ’Opprett database.sql’ fra mappen 'Database'.
 3. Endre stiene til dbMetakatalog.mdf og dbMetakatalog_log.ldf filen slik at det passer for filstrukturen på din server.
 4. Kjør filen.
 5. Når filen er ferdig kjørt vil følgende melding vises ’Ferdig, vennligst kontroller for feil!’. Gå da igjennom resultatet og sjekk for eventuelle feil.
 6. Lagre endringene som er gjort og lukk filen ’Opprett database.sql’.
 7. Åpne filen ’Sett inn grunndata.sql’ fra mappen 'Database' og kjør filen.
 8. Når filen er ferdig kjørt vil følgende melding vises ’Ferdig, vennligst kontroller for feil!’. Gå da igjennom resultatet og sjekk for eventuelle feil.
 9. Lukk filen ’Sett inn grunndata.sql’.

4.1 Parametere

I databasen 'dbMetakatalog' er tabellen 'tblParams' til for å lagre parametere som brukes i løsningen. I systemdokumentasjonen til database finnes en oversikt over parametrene som kan benyttes og eksempel på verdier.

4.2 Konfigurasjon

For at løsningen skal kunne håndtere objekter er det nødvendig å konfigurere løsningen. Dette gjøres i dbMetakatalog og en beskrivelse av dette finnes i dokumentet “Brukerveiledning – Database”.

5 MIIS

Det forutsettes at MIIS/ILM/FIM er installert i henhold til Microsoft’s anbefalinger.

5.1 Extension Rules

Kopier alle filer i mappen ’MIIS Extension’ til mappen ’Extensions’ i MIIS/IM/FIM katalogen. Svar ja på eventuelle spørsmål om å overskrive filer. Typisk er stien til ’Extensions’ mappen i MIIS katalogen: ’C:FilesIdentity Integration Server’.

5.2 Objekttyper

Objekttypene som er beskrevet i systemdokumentasjon må settes opp i MIIS. Dette kan gjøres på to ulike måter.

5.2.1 Opprette objekttyper manuelt

 1. I Identity Manager på MIIS server trykk på knappen som heter ’Metaverse Designer’.
 2. I ’Actions’ menyen under ’Metaverse Designer’ trykk på ’Create Object Type’.
 3. I det nye vinduet som kommer opp skrives navnet på objekttypen inn i henhold til systemdokumentasjon.
 4. Velg så nødvendige attributter fra listen over tilgjengelige attributter eller - dersom attributtet nevnt i systemdokumentasjonen ikke finnes i listen – skap nødvendige attributter ved å trykke på knappen ’New Attribute…’.
 5. Når objekttypen er ferdig definert trykk på knappen ’OK’.

5.2.2 Opprette objekttyper ved hjelp av skjema

 1. I Identity Manager på MIIS server trykk på knappen som heter ’Metaverse Designer’.
 2. Velg ’Actions --> Import Metaverse Schema…’ fra menylinjen.
 3. Åpne mappen ’MIIS Skjema’ og velg filen ’Buddy_Ver_4_1.xml’ og trykk ’Open’
 4. Det nye skjemaet vil nå lastes inn.

5.3 Management Agenter

Management agentene som er beskrevet i systemdokumentasjonen må settes opp MIIS.

Oppsettet av agenten ’ABC Enterprise Import File MA.xml’ er litt spesielt så denne har fått et eget kapittel i dette dokumentet.

Husk å sette opp passordsynkronisering dersom du ønsker det eller tidligere har hatt det.

Oppsett av de andre agentene kan gjøres på følgende måter:

5.3.1 Opprette Management Agenter manuelt

 1. I Identity Manager på MIIS server trykk på knappen som heter ’Management Agents’.
 2. I ’Actions’ menyen under ’Management Agents’ trykk på ’Create’.
 3. I det nye vinduet som kommer opp velg hvilken type management agent dette skal være og skrive navnet på MA inn i henhold til systemdokumentasjon. Legg eventuelt inn en beskrivelse av agenten hvis ønskelig.
 4. Ved å trykke ’Next >’ kommer du til neste steg i guiden for å opprette ageneten. Følg denne å legg inn informasjon i henhold til systemdokumentasjonen. Hvert enkelt steg i guiden har en egen hjelpefunksjon som er tilgjengelig ved hjelp av knappen ’Help’. Merk at de ulike agent typene har en ulik steg for steg modell.
 5. Husk å kontrollere attribute flow precedence etter at alle agenter er satt opp (bør være i henhold til systemdokumentasjon).
 6. OBS! I versjon 4.1 skal metaverseobjektene BuddyPerson, BuddyEnhet, BuddyGruppe og BuddyOrganisasjon benyttes i stedenfor Person, Enhet, Gruppe og Organisasjon. Dette gjelder alle agenter utenom «Manuell MA».

5.3.2 Opprette Management Agenter ved hjelp av XML filer

 1. I Identity Manager på MIIS server trykk på knappen som heter ’Management Agents’.
 2. Velg ’Actions --> Import Management Agent…’ fra menylinjen.
 3. Åpne mappen ’MIIS MAs’ og velg en av xml filene og trykk ’Open’
 4. I egenskapsvinduet til den importerte agenten kontrolleres informasjonen under hvert enkelt steg opp mot systemdokumentasjonen og det egne miljøet.
 5. Gjør steg 2 til 4 for hver enkelt xml fil i mappen ’MIIS MAs’. Gjør også steg 2 til 4 dersom du for eksempel ønsker å definere flere AD eller ADAM agenter.
 6. Husk å kontrollere attribute flow precedence etter at alle agenter er satt opp (bør være i henhold til systemdokumentasjon).

5.4 Provisioning

For å aktivere provisioning må følgende gjøres:

 1. I Identity Manager på MIIS server velg ’ToolsOptions’ fra menyen eller trykk tastekombinasjonen ’Ctrl+Shift+O’.
 2. Kryss av for ’Enable Metaverse Rules Extensions’.
 3. Trykk på knappen ’Browse…’ og velg filen ’ MVRouterExtension.dll’ i mappen ’Extensions’ under MIIS katalogen.
 4. Kryss av for ’Enable Provisioning Rules Extension’.
 5. Trykk på knappen ‘OK’ for å lagre innstillingene og lukke vinduet.

5.5 Run profiles

For å kunne kjøre agentene må kjøre profiler settes opp for hver enkelt agent, så fremt ikke agenten er importer fra en fil (da blir kjøre profilene lagt inn automatisk).

Oppsett av kjøreprofiler gjøres på følgende måte:

 1. I identity manager på MIIS server trykk på knappen som heter ’Management Agents’.
 2. I oversikten over MA’er marker den agenten du ønsker å opprette kjøre profiler for.
 3. I ’Actions’ menyen under ’Management Agents’ trykk på ’Configure Run Profiles’.
 4. I det nye vinduet settes kjøre profilene opp for agenten i henhold til systemdokumentasjonen.
 5. Hvis du har behov for bistand til å sette opp kjøre profilen benytt ’Help’ knappen i vinduet som åpnes når du trykker på ’Configure Run Profiles’.

6 STØTTE FOR EXCHANGE 2003/2007

Denne versjonen har, i tillegg til eksisterende støtte for Exchange 2003, også støtte for Exchange 2007. Det er derfor påkrevd at følgende installeres på MIIS server uavhengig av om løsningen skal håndtere mail innstillinger:

For at MIIS løsningen skal kunne jobbe med Exchange 2007 må Exchange 2007 server være oppdatert med siste servicepakke (minimum SP1 med RollUp 3 eller høyere).

7 PASSORDSYNKRONISERING

7.1 Oppsett av passord synkronisering

Gjenta punkt 1 til 6 på hver Active Directory server som MIIS skal passordsynkronisere:

 1. Logg på AD server med Administrator brukeren.
 2. Gi Administrator bruker medlemskap i gruppen ”UsersAdmins”.
 3. Logg av og logg på igjen med Administrator brukeren.
 4. Kopier filen ”Password Change Notification Service.msi” (ligger på CD med MIIS løsningen) til egnet sted på harddisken.
 5. Kjør filen ”Password Change Notification Service.msi” og følg instruksjonene på skjermen. NB! Merk at du kan få opp en boks som sier at du skal skrive inn en ganske lang tekst i ”Kjør” boksen.
 6. Dersom nytt AD skjema installeres, må installasjonsprogrammet kjøres en gang til for at servicene skal installeres (ved førstegangs kjøring installeres bare skjema).

Punkt 7 til 11 skal utføres på serveren hvor MIIS er installert.

 1. Sett inn installasjons disken til Windows Server 2003 (Ent. Ed.).
 2. Steng innstallsjonsprogrammet dersom dette starter automatisk.
 3. Velg å utforske inneholdet på disken og naviger deg frem til mappen ””.
 4. Installer ”Windows Server 2003 Support Tools” ved å kjøre installasjonsfilen “SUPTOOLS.MSI” og følge instruksjonene på skjermen.
 5. Konfigurere Service Principal Name med setspn.exe (ligger i Window Server 2003 Support Tools). setspn.exe kjøres med følgende parametere :

Dvs. “setspn.exe –A PCNSMIIS/MINSRV MITTDOM-MIISService”

Punkt 12 til 14 skal utføres på hver AD server som MIIS skal passordsynkronisere.

 1. Åpne Command prompt (cmd) og skriv ’cd C:FilesPassword Change Notification’.
 2. Skriv ‘pcnscfg ADDTARGET /N:[ad navn]_[MIIS Servernavn] /A:[MIIS Servernavn] /S:[Service Principal Name]/[MIIS Servernavn] /FI:”Domain Users” (f.eks. ‘pcnscfg ADDTARGET /N:MITTDOM_MINSRV /A:MINSRV /S:PCNSMIIS/MINSRV /FI:”Domain Users”’) og trykk Enter.
 3. PCNS vil nå sette opp en kobling mellom seg selv og SPN på MIIS serveren. Resultatet av kjøring skal se slik ut : PCNS

Dersom det du får noe annet som svar på kjøringen har konfigureringen feilet. Kjør da følgende kommando:

Grunnen til feilen er vanskelig å avgjøre, men noen tips kan være å kjøre ping mot AD server fra MIIS server, sjekke DNS og andre nettverksinnstillinger.

Punkt 15 til 18 skal utføres i MIIS på hver enkelt MA som skal støtte passord synkronisering.

 1. Åpne Egenskaper/Properties for aktuell MA.
 2. Gå til siden ’Configure Extension’ og kryss av for ’Enable password management’.

  1. Trykk på knappen ’Settings’ og kontroller at ’Require secure connection...’ er markert. Trykk OK for å lukke vinduet.

  2. Dersom dette er en MA som ikke automatisk støtter passord synkronisering må du sette opp hvilken DLL som skal brukes for synkroniseringen og legge inn nødvendige verdier.

 3. Dersom dette er en MA mot et AD gå til siden ’Configure Directory Partisions’. Marker ’Enable this partition as password...’. Trykk på knappen ‘Targets’ og velg hvilke MA som skal få synkronisert passordet dersom en bruker endrer passord (bare MA’er som har ’Password Management’ ’Enabled’ kan få passordet synkronisert). Hvis ønskelig spesifiseres hvor mange passord som skal kunne endres i løpet av et døgn. Trykk OK for å lukke vinduet.
 4. Lukk MA Egenskap/properties vinduet ved å trykke OK.

Punkt 19 og 20 utføres i MIIS.

 1. I MIIS trykk på Tools-->Options i menyen.
 2. I Options vinduet skal ’Enable Password Synchronization’ markeres. Trykk OK for å lagre innstillingen og lukke vinduet.

7.2 Logging

For å kontrollere at passord synkroniseringen fungerer kan det være nødvendig å øke nivået på loggingen. All logging i forbindelse med passord synkronisering skjer direkte i operativsystemets ’Event Log’. Logging for PCNS på hver enkelt AD server settes opp og leses på følgende måte:

 1. Åpne ’Registry’ (Start --> Run --> ’regedit’ + Enter).
 2. Naviger deg frem til følgende register plassering : “HKEY_LOCAL_MACHINE System”.
 3. For nøkkelen ’EventLogLevel’ har du muligheten for å angi 4 forskjellige nivåer/verdier :
 1. 0 = Minimal Logging
 2. 1 = Normal logging (default)
 3. 2 = High logging
 4. 3 = Verbose logging
 1. Angi ønsket nivå for logging og lukk register editoren.
 2. Åpne ’Event Viewer’ (Start --> Run --> ’eventvwr’ + Enter).
 3. I loggen ’Application’ sorterer du på ’Source’ (kilde) og scroller ned til kilden ’PCNSSVC’. Ut fra ’Type’ (type) kan du se om det er en feil eller informasjon om hva som har skjedd. Ved passordbytte vil du (dersom loggnivå er satt til 2) få to eventer i loggen. En som sier at en beskjed om det nye passordet er sendt, og en som forteller at beskjeden ble mottatt av alle mål (targets).

Logging for passord synkronisering på MIIS serveren settes opp og leses på følgende måte:

 1. Åpne ’Registry’ (Start --> Run --> ’regedit’ + Enter).
 2. Naviger deg frem til følgende register plasseringen : “HKEY_LOCAL_MACHINE System”.
 3. Dersom nøkkelen ’FeaturePwdSyncLogLevel’ ikke eksisterer må denne lages. Dette gjøres ved å høyre klikke på ’Mappen’ ’Logging’ og velge ’New --> DWORD Value’. Gi den nye nøkkelen navnet ’FeaturePwdSyncLogLevel’.
 4. For nøkkelen ’FeaturePwdSyncLogLevel’ har du muligheten for å angi 4 forskjellige nivåer/verdier :
 1. 0 = Minimal Logging
 2. 1 = Normal logging (default)
 3. 2 = High logging
 4. 3 = Verbose logging
 1. Angi ønsket nivå for logging og lukk register editoren.
 2. Åpne ’Event Viewer’ (Start --> Run --> ’eventvwr’ + Enter).
 3. I loggen ’Application’ sorterer du på ’Source’ (kilde) og scroller ned til kilden ’MIIServer’. Ut fra ’Type’ (type) kan du se om det er en feil eller informasjon om hva som har skjedd. Ved passordbytte vil du (dersom loggnivå er satt til 2) nye eventer i loggen dersom passord synkroniseringen feilet.

8 KONFIG FIL

For at extension kode skal kunne koble seg til databasen dbMetakatalog er den avhengig av at tilkoblingsstreng til databasen står beskrevet. Dette er løst ved at det er opprettet en xml fil hvor slik konfigurasjon kan lagres. XML filen kan se slik ut:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
  <database-properties>
    <connection-string>Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=dbMetakatalog;Data Source=MIIS\MIIS;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=MIIS;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False</connection-string>
  </database-properties>
  <mvrouterextension>
    <mvextension_file1>MVProvisioningExtension.dll</mvextension_file1>
    <mvextension_file2>OLMVProvisioningExtension.dll</mvextension_file2>
  </mvrouterextension>
</root>

Denne xml’en lagres i en fil som for eksempel kan kalles ’config.xml’ og plasseres på et egnet sted på MIIS serveren (For eksempel i mappen ’C:Konfig’).

For at koden skal vite hvor denne filen er plassert må stien til filen legges inn i en fil som kalles ’miis_config.ini’. Denne filen skal legges i Extension mappen i MIIS katalogen og for eksempel kan stien som skal stå i denne filen ha følgende verdi: ’C:Konfig.xml’.

9 APPLIKASJONER

Mappen ’MIIS Tools’ som inneholder alle applikasjoner kopieres til C: disken.

10 ABC ENTERPRISE IMPORT FILE MA

Denne agenten benyttes for å lese inn ABC Enterprise filer.

10.1 Installasjon

Det forutsettes av MIIS er installert og at skjema med objekttyper er lagt inn.

 1. Start ’Identity Manager’ på MIIS server.
 2. Trykk på knappen ’Management Agents’.
 3. Fra ’Actions’ menyen, velg ’Import Management Agent’
 4. I katalogen ’Buddy Version 4.1’ åpnes mappen ’MIIS MAs’.
 5. Marker ’ABC Enterprise Import File MA.xml’ og trykk ’Open’.
 6. Det åpnes nå et nytt vindu for å konfigurere agenten.
 7. I konfigurasjons elementet ’Properties’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 8. I konfigurasjons elementet ’Configure Connection Properties’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 9. I konfigurasjons elementet ’Configure Additional Parameters’ er det en del parametere som skal tilpasses. Se eget kapittel for hvordan dette gjøres. Trykk ’Next’.
 10. I konfigurasjons elementet ’Configure Attributes’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 11. I konfigurasjons elementet ’Define Object Types’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 12. I konfigurasjons elementet ’Configure Connector Filter’ kan det legges inn filter på objekter som ikke skal importeres inn i MIIS av agenten. Om nødvendig – legg inn filter. Trykk ’Next’.
 13. I konfigurasjons elementet ’Configure Join and Projection Rules’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 14. I konfigurasjons elementet ’Configure Attribute Flow’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 15. I konfigurasjons elementet ’Configure Deprovisioning’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 16. I konfigurasjons elementet ’Configure Extensions’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Finish’.

10.2 Parametere

Agenten har et sett med parametere som bl.a. styrer hvordan ABC Enterprise filer importeres.

Navn Eksempelverdi Ny Forklaring
ABC Skjema Fil C:.xsd Nei Angi sti til ABC skjema fil
ABC Data Filer C:1.xml Nei Angi sti til ABC datafil (hvis flere benytt semikolon mellom stiene)
Logg Nivå Info Nei Angi nivå for logging ('Off', 'Error', 'Warning', 'Info' eller 'Verbose')
Valider Filer True Nei Angi om ABC Data Filer skal valideres
Encoding Windows-1252 Nei Angi hvilken tekst koding import fil skal generes med
Importer Objekter Uten Objekttype False Nei Angi om objekter uten objekttype skal importeres
Stopp Ved Innlesningsfeil True Nei Angi om innlesing skal stoppe ved feil
Stopp Ved Valideringsfeil True Nei Angi om innlesing skal stoppe ved valideringsfeil
Maks Loggfil Størrelse 5 Nei Angi maks størrelse på loggfil i MB (f.eks. 5 for maks 5MB)
Konverter Enhets ID Filer C:.txt Nei Sti til fil som konverter enhets ID
Prefiks Gruppe Navn Elev G_ Nei Verdi foran gruppenavn
Suffiks Gruppe Navn Elev _Alle Nei Verdi etter gruppenavn
Prefiks Gruppe Navn Lærer G_ Nei Verdi foran gruppenavn
Suffiks Gruppe Navn Lærer _Alle Nei Verdi etter gruppenavn
Prefiks Gruppe Navn Ansatt G_ Nei Verdi foran gruppenavn
Suffiks Gruppe Navn Ansatt _Alle Nei Verdi etter gruppenavn
Prefiks Gruppe Navn Alle G_ Nei Verdi foran gruppenavn
Suffiks Gruppe Navn Alle _Alle Nei Verdi etter gruppenavn
Opprett Alle Grupper True Ja Angi om gruppe som inneholder alle brukere i enhet skal opprettes
Opprett Ansatt Grupper True Ja Angi om gruppe som inneholder alle ansatt i enhet skal opprettes
Opprett Lærer Grupper True Ja Angi om gruppe som inneholder alle lærere i enhet skal opprettes
Opprett Elev Grupper True Ja Angi om gruppe som inneholder alle elever i enhet skal opprettes
Opprett Manager Grupper For Kontaktgrupper True Ja Angi om det skal opprettes manager gruppe for kontaktgrupper
Opprett Manager Grupper For Faggrupper False Ja Angi om det skal opprettes manager gruppe for faggrupper
Opprett Manager Grupper For Kontaktgrupper False Ja Angi om det skal opprettes manager gruppe for kontaktgrupper
Legg til eier av gruppe som medlem False Nei Skal eier av gruppe også skal legges inn som medlem av gruppe
Benytt grenseverdier True Ja Angir om grenseverdier angitt i agentens “configuration.xml” fil skal benyttes. Filen ligger i agentens MAData mappe. Default verdi er True.

10.3 Logging

Agenten har en egen loggfil som blir generert når import jobb kjøres på agenten. Loggfilen blir plassert i agentens mappe i katalogen ’MAData’ i MIIS sin programkatalog (for eksempel ’C:FilesIdentity Integration ServerENTERPRISE IMPORT FILE MA’).

I loggfilen vil det, avhengig av logg nivå, bli logget hva som skjer når det kjøres import jobb på agenten. Hver gang en ny import jobb startes vil det, uavhengig av loggnivå, skrives et starttidspunkt inn i loggfilen.

En linje i loggfilen er bygget opp på følgende måte:

[Dato] [Tidspunkt] – [Nivå]: [Melding]

For eksempel:

25.03.2009 14:56:30 - Verbose: Parameter 'Encoding' verdi 'Windows-1252'

OBS! Når agenten stopper under import jobb er det viktig at loggfilen åpnes og at det kontrolleres hva som gikk feil.

11 FRONTER IMS MA

Denne agenten benyttes for å eksportere data fra MIIS til Fronter. OBS: For at agenten skal kunne benyttes må den også konfigureres i tabellen tblMAProperties (se kapitel 5.1 i dokumentet "Brukerveiledning - MIIS.doc"). En Fronter IMS agent skal ikke ha noen konfigurasjon i tabellene tblDNPaths eller tblDNPathsFilter. For å angi hvilke objekter som skal håndteres benyttes applikasjonen "OrganizationConfiguration.exe" (se kapitel 7 i dokumentet Brukerveiledning - MIIS.doc).

11.1 Installasjon

Det forutsettes av MIIS er installert og at skjema med objekttyper er lagt inn.

 1. Start ’Identity Manager’ på MIIS server.
 2. Trykk på knappen ’Management Agents’.
 3. Fra ’Actions’ menyen, velg ’Import Management Agent’
 4. I katalogen ’Buddy Version 4.1’ åpnes mappen ’MIIS MAs’.
 5. Marker ’FRONTER IMS MA.xml’ og trykk ’Open’.
 6. Det åpnes nå et nytt vindu for å konfigurere agenten.
 7. I konfigurasjons elementet ’Properties’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 8. I konfigurasjons elementet ’Configure Connection Properties’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 9. I konfigurasjons elementet ’Configure Additional Parameters’ er det en del parametere som skal tilpasses. Se eget kapittel for hvordan dette gjøres. Trykk ’Next’.
 10. I konfigurasjons elementet ’Configure Attributes’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 11. I konfigurasjons elementet ’Define Object Types’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 12. I konfigurasjons elementet ’Configure Connector Filter’ kan det legges inn filter på objekter som ikke skal importeres inn i MIIS av agenten. Om nødvendig – legg inn filter. Trykk ’Next’.
 13. I konfigurasjons elementet ’Configure Join and Projection Rules’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 14. I konfigurasjons elementet ’Configure Attribute Flow’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 15. I konfigurasjons elementet ’Configure Deprovisioning’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Next’.
 16. I konfigurasjons elementet ’Configure Extensions’ gjøres ingen endringer. Trykk ’Finish’.

11.2 Parametere

Agenten har et sett med parametere som bl.a. styrer hvordan ABC Enterprise filer importeres.

Navn Eksempelverdi Ny Forklaring
URL https://ws.fronter.com/es/?authkey=BAEBD-7C14D-5081C-3EE94-0449C-4F05C-9170A-178DE Nei Angi den stien som du får oppgitt av Fronter for å laste opp filer til.
Passord verdi ldap1: Nei Angi den verdien som skal benyttes i passordfeltet til brukerne.
Logg Nivå Info Nei Angi nivå for logging ('Off', 'Error', 'Warning', 'Info' eller 'Verbose')
Encoding ISO-8859-1 Nei Angir hvilken tegnkode som skal benyttes for eksporten til Fronter.
Slett fil etter vellykket eksport True Nei Angi 'True' eller 'False' om filen som blir generert av agenten og eksportert til Fronter skal slettes når en vellykket overføring har skjedd.
Data kilde navn SATSTestFylke Nei Angi den verdien som skal benyttes i attributtet 'datasource' i filen som overføres til Fronter
Data mål navn LMS Nei Angi den verdien som skal benyttes i attributtet 'target' i filen som overføres til Fronter.
Kommentar Utlasting av LMS-Data Nei Angi den verdien som skal benyttes i attributtet 'comments' i filen som overføres til Fronter.
Bruk description som displayname på kontaktgrupper True Nei Angi 'True' eller 'False' om verdien i attributtet 'description' for kontaktgrupper skal benyttes som visningsnavn i Fronter. Med dette unngås at personnummer vises i Fronter.
Export File Type IMS Ja Angi ‘IMS’ eller ‘CSV’. Dersom ‘CSV’ angis må også parameter ‘CSV Export Kolonnennavn’ angis.
CSV Export Kolonnenavn Firstname;Lastname;Username;Mail Ja Angi hvilke kolonner som skal eksporteres til CSV fil adskilt med semikolon. OBS! Det er kun kolonner fra tabellen tblFronterObjects som kan eksporteres.
Export File Name ExportFile Ja Angi første del av filnavnet for fil som skal opprettes av agenten (‘ExportFile’ er default)
Export File Name DateTime Format ddMMyyyy_HHmm Ja Angi hvordan dato og tid skal angis i filnavnet (‘ddMMyyyy_HHmm’ er default)

11.3 Logging

Agenten har en egen loggfil som blir generert når import jobb kjøres på agenten. Loggfilen blir plassert i agentens mappe i katalogen ’MAData’ i MIIS sin programkatalog (for eksempel ’C:FilesIdentity Integration ServerIMS MA’).

I loggfilen vil det, avhengig av logg nivå, bli logget hva som skjer når det kjøres import jobb på agenten. Hver gang en ny import jobb startes vil det, uavhengig av loggnivå, skrives et starttidspunkt inn i loggfilen.

En linje i loggfilen er bygget opp på følgende måte:

[Dato] [Tidspunkt] – [Nivå]: [Melding]

For eksempel:

25.03.2009 14:56:30 - Verbose: Parameter 'Encoding' verdi 'ISO-8859-1'

OBS! Når agenten stopper under import jobb er det viktig at loggfilen åpnes og at det kontrolleres hva som gikk feil.