Dette dokumentet vil beskrive hvordan man benytter Buddy brukeradministrasjonsweb.

1 Forkortelser

Forkortelser benyttet i denne dokumentasjonen ligger i dokumentet Forkortelser benyttet i dokumentasjonen

2 Introduksjon

Dette dokumentet vil gi leseren en forståelse av hvordan Buddy brukeradministrasjonsweb fungerer. Dokumentet er delt inn i ulike kapitler som omhandler de ulike funksjonene i løsningen.

Når det i dokumentet refereres til mapper så menes det, om ikke annet er beskrevet, mapper som ligger i katalogen ’Buddy Version 4.1’.

3 Pålogging

For å kunne benytte løsningen må bruker logge seg på med brukernavn og passord, samt eventuelt angi hvilket domene som bruker ønsker å autentisere seg mot.

I skjermbilde for pålogging skal bruker angi sitt brukernavn i feltet "Brukernavn", sitt passord i feltet "Passord" og eventuelt velge domene (ikke mulig å velge dersom det kun finnes et domene i løsningen). Når disse dataene er angitt skal brukeren trykke på knappen "Logg inn". Dersom brukernavn, passord og domenevalg er riktig vil brukeren bli logget på løsningen. Dersom brukernavn og/eller passord er feil vil brukeren få en feilmelding presentert i skjermbildet.

Dersom passordet til brukeren er utløpt eller dersom flagget for at bruker må bytte passord ved neste pålogging er satt i domenet vil brukeren få opp et skjermbilde hvor han må endre sitt passord.

Her skal brukeren angi sitt nåværende passord og skrive inn det nye passordet helt likt to ganger. Når dette er angitt skal brukeren trykke på knappen "Endre passord" for å endre passordet sitt. Dersom passordbyttet ble godkjent vil bruker få beskjed om dette i et nytt skjermbilde.

Dersom gjeldende passord er feil eller det nye passordet ikke ble godkjent vil bruker bli få presentert en feilmelding om dette i skjermbildet.

4 Sideoppbygging

Når bruker har logget seg inn på løsningen vil bruker bli presenteret for et skjermbilde som er bygget opp på følgende måte:

4.1 Informasjon om pålogget bruker

I området markert med tallet 1 vises informasjon om hvilken bruker som er pålogget. Dersom bruker er medlem av administrator gruppe vil teksten "Administrator" stå i parentes bak domene og brukernavnet.

4.2 Logg ut

I området markert med tallet 2 finnes det en trykkbar lenke som benyttes for å logge ut av løsningen. Når bruker trykker på denne knappen blir bruker logget ut av løsningen og skjermbildet for pålogging vises.

4.3 Meny

I området markert med tallet 3 vises menyen som benyttes for å navigere i løsningen. Menyen er dynamisk og vil endre seg basert på hvilke rettigheter man er gitt i løsningen. Ved å klikke på de ulike menyelementene åpnes nye sider (i samme vindu).

4.4 Innholdsboks

I området markert med tallet 4 vil innholdet vises og endre seg avhengig av hvilke valg som er foretatt i menyen.

5 Forside

Når bruker har logget seg inn vil han bli presentert for en forside. Dette er standard skjermbilde i løsningen når bruker er logget inn.

6 Min side

Når bruker trykker på menyelementet "Min side" vil følgende skjermbilde vises.

I denne siden kan bruker se et utvalg av den informasjonen som er registrert om ham/henne i metakatalog løsningen og denne er fordelt på 4 deler; Personlig informasjon, tilhørighet til enheter, medlemskap i grupper og eierskap til grupper. De ulike delene vises kun dersom det finnes data å presentere.

Under “Personlige innstillinger” har man mulighet for å velge hvilket foretrukket språk som skal benyttes i Feide sammenheng. Velg det språket som passer din målform og trykk på knappen “Lagre” for å spare innstillingen.

Nederst til venstre i skjermbildet finnes to knapper:

7 Passord liste

Når bruker trykker på menyelementet "Passord liste" vil følgende skjermbilde vises.

Her vil bruker, avhengig av hvilke rettigheter denne har, kunne generere passordlister basert på brukere som er medlem av grupper.

Dersom bruker har rettigheter til det, kan bruker selv velge blant de gruppene som er registrert på sine enheter eller alle enheter. For å gjøre dette velges alternativet "Velg gruppe" under "Velg brukere fra". Da vil skjermbildet endres til følgende.

Her velger bruker først hvilken enhet han ønsker å vise, hvilken gruppetype som skal vises og til sist den gruppen som inneholder brukerne som skal vises i passordlisten.

Legg merke til at dersom visning settes til “Alle” så vil det bli lagt til en ny kolonne “Merknad” i listen og for de brukerne som har endret sitt førstegangspassord så vil det stå “Endret av bruker!” i denne kolonnen.

8 Endre eget passord

Når bruker trykker på menyelementet "Endre eget passord" vil følgende skjermbilde vises.

Her kan bruker endre sitt eget passord.

For å endre passord må bruker først angi sitt nåværende passord og deretter angi det nye passordet to ganger helt likt. Når dette er angitt trykkes det på knappen "Endre passord" for å endre passordet.

For å avbryte endring av passord kan knappen “Avbryt” benyttes. Da returnerer brukeren til forsiden.

Dersom det oppstår feil under endring av passord, for eksempel nåværende passord er feil eller det nye passordet er skrevet ulikt inn, vil bruker få opp en feilmelding i skjermbildet.

Når brukerens passord er endret vil følgende skjermbilde vises.

Når bruker trykker på knappen "OK" vil bruker returnere til forsiden.

9 Resette passord

Når bruker trykker på menyelementet "Resette passord" vil følgende skjermbilde vises.

Her kan bruker søke opp en annen bruker som skal få sitt passord resatt.

Avhengig av hvilke rettigheter brukeren har kan bruker søke opp andre brukere ved å velge enhet å søke etter brukere fra og velge hvilken type brukere som skal søkes opp. Dersom bruker for eksempel vet etternavnet på brukeren det gjelder skrives dette inn i tekstfeltet under "Angi søkeverdi". Når enhet, brukertype og søkeverdi er angitt trykker brukeren på knappen "Søk" for å finne brukere som passer til kriteriene. Brukerne som blir funnet blir presenteret i listen under "Søkeresultat".

Legg merke til at det ikke er nødvendig å angi hele søkeverdier (søket returnerer alle som har navn og/eller brukernavn som inneholder angitt søkeverdi).

Dersom brukeren som skal få resatt sitt passord finnes i søkeresultatet markeres denne og deretter trykker bruker på knappen "Resett passord". Da vil følgende skjermbilde vises.

Her må det nye passordet som brukeren skal få skrives inn helt likt to ganger. Dersom brukeren som skal få resatt sitt passord må bytte dette neste gang han logger på markeres dette i sjekkboksen "Bruker må endre passord ved neste pålogging". Når passord er angitt trykker brukeren på knappen ’Resett passord’ for å resette passord på brukeren.

Dersom det oppstår feil under resetting av passord, for eksempel passord er skrevet inn ulikt, vil bruker få opp en feilmelding i skjermbildet.

Dersom resetting av passord gikk bra vil følgende skjermbilde vises.

Når bruker trykker på knappen "OK" vil siden for å søke opp brukere som skal få resatt sitt passord vises igjen.

Dersom bruker har rettigheter til det, vil han ha mulighet til å søke opp brukere direkte i domenet og resette passord på disse. For å søke opp brukere direkte i domenet trykk på knappen "Søk i AD". Da vil følgende skjermbilde vises.

Her kan bruker søke opp andre brukere som skal få resatt sitt passord i et valgt domene.

For å søke etter brukere velges først hvilket domene det skal søkes i, deretter velges det hvilket felt som skal benyttes for å søke mot. Dersom bruker kjenner til for eksempel brukernavn angis dette i tekstfeltet under "Angi søkeverdi". Når valg av domen og felt, og eventuelt søkeverdi, er angitt trykker brukeren på knappen "Søk" for å søke opp brukere som passer til kriteriene. Brukerne som passer til kriteriene presenteres i listen under "Søkeresultat".

For å resette passord følges nå samme prosedyre som for å resette passord på brukere på normal måte.

For å søke etter brukere i databasen i stede trykker brukeren på knappen "Søk i database".

10 Sett enhet/brukertype

Når bruker trykker på menyelementet “Sett enhet/brukertype” vil følgende skjermbilde vises.

I dette skjermbildet kan bruker sette eller endre enhet og/eller brukertype på brukere tilhørende sine egne enheter eller alle enheter, avhengig av hvilke rettigheter bruker har.

Bruker velger først den enheten han ønsker å vise brukere fra eller krysser av for “Søk i alle enheter” for å finne alle brukere ved alle enheter som har flere enheter/brukertyper. Når bruker har gjort sitt enhetsvalg vil brukerne bli vist i de to listeboksene. Den øvre listeboksen under “Brukere som ikke har fått satt enhet og/eller brukertyper” viser brukere som har flere enheter/brukertyper, men som ikke har fått satt noen enhet og/eller brukertype.

Dersom det er ønskelig å sette enhet og brukertype for en slik bruker markeres først brukeren i listen og deretter trykkes det på knappen “Sett enhet/brukertype”. Da åpnes et nytt skjermbilde med informasjon om den valgte brukeren og en liste med de enhetene og brukertypene som bruker har tilhørighet til.

For å angi enhet og brukertype – velg den enheten og brukertypen som skal benyttes og trykk deretter på knappen “Sett/Endre”.

Når endringen er registrert åpnes et nytt vindu med en bekreftelse på at bruker har fått angitt enhet og brukertype.

Dersom det ikke er ønskelig å få vist denne bekreftelsen igjen (hvis flere brukere skal få satt enhet/brukertype eller endret enhet/brukertype) markeres det i “Ikke vis bekreftelse igjen!”.

For å returnere til oversikten over brukere som har tilhørighet til flere enheter/brukertyper trykkes det på knappen “OK”.

Dersom det er ønskelig å endre enhet/brukertype for en bruker som allerede har fått angitt en enhet/brukertype velges denne brukeren fra listen under “Brukere som har tilhørighet til en eller flere enheter og/eller flere brukertyper’ og deretter trykkes det på knappen “Endre enhet/brukertype”.

Prosedyren for å endre enhet/brukertype på en bruker er ellers lik prosedyren for å sette enhet/brukertype på en bruker som ikke har dette fra før. Legg merke til at gjeldende enhet/brukertype er angitt med uthevet skrift.

Dersom bruker ønsker å avbryte setting eller endring av hovedenhet trykkes det på knappen “Avbryt”. Skjermbildet for å søke opp brukere med flere enheter/brukertyper vises da.

For å returnere til forsiden trykkes det på knappen “Avbryt” i søke skjermbildet.

11 Informasjon om brukere

Når bruker trykker på menyelementet "Informasjon om brukere" vil følgende skjermbilde vises.

Her kan bruker søke opp en annen bruker og vise informasjon om denne. Avhengig av hvilke rettigheter brukeren har kan bruker søke opp andre brukere ved å velge enhet å søke etter brukere fra og velge hvilken type brukere som skal søkes opp. Dersom bruker for eksempel vet etternavnet på brukeren det gjelder skrives dette inn i tekstfeltet under "Angi søkeverdi". Når enhet, brukertype og søkeverdi er angitt trykker brukeren på knappen "Søk" for å finne brukere som passer til kriteriene. Brukerne som blir funnet blir presenteret i listen under "Søkeresultat".

Dersom brukeren som det ønskes informasjon om finnes i søkeresultatet markeres denne og deretter trykker bruker på knappen "Vis brukerinfo". Da vil følgende skjermbilde vises.

På denne siden kan bruker se et utvalg av informasjonen som er registrert om en den valgte brukeren i metakatalog løsningen og denne er fordelt på 4 deler; Personlig informasjon, tilhørighet til enheter, medlemskap i grupper og eierskap til grupper. De ulike delene vises kun dersom det finnes data å presentere. Nederst til venstre i skjermbildet finnes en knapp for å skrive ut informasjonen som vises i skjermbildet. Det finnes også en tilbake knapp som gjør at skjermbildet returnerer til søkebildet.

12 Internettilgang

Når bruker trykker på menyelementet “Internett tilgang” vil følgende skjermbilde vises.

I dette skjermbildet kan man velge hvilken form for internettilgang en eller flere brukere i en gruppe skal ha. De ulike nivåene av internettilgang er konfigurerbar og kan derfor se noe annerledes ut enn det gjør i illustrasjonen ovenfor.

Hvilke grupper man har mulighet for å se er avhengig av hvilke rettigheter man har. Enten kan man bare velge blant sine egne grupper, velge blant alle grupper i egen enhet eller blant alle grupper i alle enheter.

Når man åpner denne funksjonen vil alle brukere i en angitt gruppe vises. Dersom det er ønskelig å filtrere på hvilken type internettilgang som brukere har gjøres dette under "Velg visning". Valgene vil variere basert på hvordan funksjonaliteten er konfigurert.

For å angi internett tilgang for en eller flere brukere velger man først den gruppen brukeren er medlem av. Deretter velger man den internett tilgangen som skal gjelde og til sist trykker man på knappen "Lagre" for å spare valgene som er gjort. Dersom alle brukere i en gruppe skal ha samme type internett tilgang kan valgene som ligger i overskriftslinjen benyttes. Ved valg her vil hele listen bli gjenspeilet med det samme valget.

Trykk på en av knappene “Avbryt” for å lukke funksjonen internettilgang og returnere til forsiden.

OBS! Det som denne funksjonen gjør er å melde brukere inn og/eller ut av angitte grupper i et domene. Det er opp til bakenforliggende systemer å sørge for at internett tilgang blir sperret eller begrenset for de brukerne som er innmeldt/utmeldt av disse gruppene.

13 Rettigheter

Når bruker trykker på menyelementet ’Rettigheter’ vil følgende skjermbilde vises.

I dette skjermbildet kan rettigheter til de ulike funksjonene i løsningen tildeles. Først velges kategori – de ulike kategoriene representerer de ulike sidene som kan vises i løsningen. Deretter velges funksjon – hver enkelt kategori har et sett med funksjoner som det tildeles rettigheter til.

Dersom det er ønskelig å gi en gruppe tilgang til en spesifikk funksjon må man først søke opp gruppen. Dette gjøres ved å først velge domene fra listen under ’Domene som grupper skal hentes fra’. Deretter angis et filter i tekstboksen under ’Filter for tilgjengelige grupper’ som benyttes for å søke opp gruppene. Det må minst angis et tegn i søkefeltet. Trykk på knappen ’Filtrer’ for å søke etter grupper som svarer til valgte kriterier.

Dersom søket returnerer mer enn 500 grupper vil det komme en feilmelding som sier at antallet grupper er for stort. For å forhindre dette må filter angis mer nøyaktig.

Gruppene som svarer til valgte kriterier presenteres i listen under ’Tilgjengelige grupper’. Velg den gruppen som skal ha tilgang til funksjonen og trykk på knappen ’Gi gruppen rettigheter til funksjon’. Den valgte gruppen har nå rettighet til å bruke funksjonen.

Dersom man ønsker å fjerne en gruppes rettighet til en funksjon markeres den gruppen som skal fjernes i listeboksen under ’Grupper med rettighet til funksjon’ og deretter trykkes det på knappen ’Fjern gruppens rettighet til funksjon’.

Den valgte gruppen har nå ikke rettighet til å bruke funksjonen.

Merk at det enkelte ganger er nødvendig å gi en gruppe rettighet til flere funksjoner i en kategori for at denne skal kunne benyttes.

Trykk på knappen ’Avbryt’ for å returnere til forsiden.

En oversikt over hvilke funksjoner som kan tildeles rettigheter til og en anbefaling av hvem som bør ha rettigheter finnes som vedlegg til dette dokumentet.

14 E-postadministrering

Når bruker trykker på menyelementet “Epost administrering” vil følgende skjermbilde vises.

I dette skjermbildet kan epost aliaser legges til.

Det genereres 4 epost aliaser/adresser basert på fornavn, mellomnavn og etternavn, og ved først å velge ønsket alias og deretter trykke “Endre” lagres dette nye aliaset.

Da blir valgene grå, og man kan velge annet punkt fra hovedmenyen eller logge ut.